Điều lệ công ty
Điều lệ này đã được Cổ đông của Công ty thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 tổ chức vào ngày 11 tháng 5 năm 2013 (Đọc tiếp)