Báo cáo thường niên 2012
Báo cáo thường niên 2012: download tại đây (Đọc tiếp)
Báo cáo thường niên 2010
Công ty CP Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu (BTC): Báo Cáo Thường Niên 2010 (Đọc tiếp)
Báo cáo thường niên 2009
Công ty CP Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu (BTC): Báo Cáo Thường Niên 2009 (Đọc tiếp)