Báo cáo thường niên 2012
Báo cáo thường niên 2012: download tại đây (Đọc tiếp)
Báo cáo thường niên 2010
Công ty CP Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu (BTC): Báo Cáo Thường Niên 2010 (Đọc tiếp)
Báo cáo thường niên 2009
Công ty CP Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu (BTC): Báo Cáo Thường Niên 2009 (Đọc tiếp)
Báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2013
Báo cáo tài chính đã được soát xét đến ngày 30/06/2013: Download tại đây (Đọc tiếp)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012. Vui lòng xem tại tập tin đính kèm: download tại đây. (Đọc tiếp)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011. Vui lòng xem tại tập tin đính kèm: download tại đây. (Đọc tiếp)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2010. (Đọc tiếp)