Báo cáo tài chính 2010
Quý I Cân đối kế toán Kết quả kinh doanh Thuyết minh báo cáo (Đọc tiếp)
Báo cáo tài chính 2009
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Báo cáo kết quả sản xuất 6 tháng Thông báo trả cổ tức đợt 2 (Đọc tiếp)
Báo cáo tài chính 2008
Quý I Báo cáo kết quả kinh doanh Báo cáo tài chính đã kiểm toán (Đọc tiếp)
Điều lệ công ty
Điều lệ này đã được Cổ đông của Công ty thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 tổ chức vào ngày 11 tháng 5 năm 2013 (Đọc tiếp)