Công ty BTC thành lập ban Thị trường và Kinh doanh Tài chính (29/01/2010)
Ngày 29/11/2009 HĐQT đã ký quyết định số 115/QĐ-BTC-HĐQT về việc thành lập ban Thị trường và Kinh doanh Tài chính hoạt động trực thuộc công ty. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2009. (Đọc tiếp)
HĐQT công ty BTC đã ký quyết định ban hành Công bố thông tin trên TTCK (08/02/2010)
Ngày 20/01/2010 Chủ tịch HĐQT công ty BTC đã ký quyết định số: 06/QĐ-HĐQT về việc ban hành Quy chế công bố thông tin trên TTCK của Công ty BTC. (Đọc tiếp)
Báo cáo thường niên 2012
Báo cáo thường niên 2012: download tại đây (Đọc tiếp)
Báo cáo thường niên 2010
Công ty CP Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu (BTC): Báo Cáo Thường Niên 2010 (Đọc tiếp)
Báo cáo thường niên 2009
Công ty CP Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu (BTC): Báo Cáo Thường Niên 2009 (Đọc tiếp)
Báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2013
Báo cáo tài chính đã được soát xét đến ngày 30/06/2013: Download tại đây (Đọc tiếp)