Sở GDCK HN (HNX) thông báo Ngày GD đầu tiên của CP đăng ký GD bổ sung (20/04/2010)
Ngày 16/4/2010 Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã gửi Thông báo số 322/TB-SGDHN về việc “Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung” và Công văn số 323/TB-SGDHN về việc “Chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu BTC”. (Đọc tiếp)
TTLK CK VN (VSD) cấp Giấy chứng nhận đăng ký CK bổ sung cho Công ty Bình Triệu (13/04/2010)
Ngày 8/4/2010 VSD đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Công ty Bình Triệu, theo đó 1.261.340 CP (tương đương 10% cổ tức trả bằng CP6 tháng đầu năm 2009) đã được đăng ký bổ sung tại VSD từ ngày 08/4/2010. (Đọc tiếp)
Thông báo chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên 2010 (08/04/2010)
Ngày 06/4/2010 HĐQT công ty BTC đã ký thông báo số 61/BTC-HĐQT trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu với nội dung như sau: (Đọc tiếp)
TTLKCK VN thông báo về ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ thường niên 2010 và trả cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt năm 2009 (07/04/2010)
Ngày 07/01/2010 TTLKCK Việt Nam đã ra thông báo số 56/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu để trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2009 bằng cổ phiếu của Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu (BTC). (Đọc tiếp)
VAFI đề xuất 51% cổ đông dự họp là đảm bảo tổ chức Đại hội cổ đông (30/03/2010)
Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa đưa ra đề xuất cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty qui định. (Đọc tiếp)
Thực hiện công bố thông tin trên Trang điện tử UBCKNN theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC (02/03/2010)
Kể từ ngày 1/3/2010, Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực, thay thế Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007. (Đọc tiếp)
Công bố thông tin của cổ đông nội bộ khi thực hiện giao dịch CP của công ty niêm yết (02/03/2010)
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra Công văn số 548/UBCK-TT gửi các công ty niêm yết về việc công bố thông tin (CBTT) của cổ đông nội bộ khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của CtyNY (Đọc tiếp)
Công ty BTC ban hành quy chế quản trị công ty (23/02/2010)
Ngày 09/02/2010 HĐQT Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu đã họp và ký quyết định số: 14/QĐ-HĐQT về việc ban hành quy chế quản trị công ty (Đọc tiếp)