Thông báo chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên 2010 (08/04/2010)
Ngày 06/4/2010 HĐQT công ty BTC đã ký thông báo số 61/BTC-HĐQT trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu với nội dung như sau: (Đọc tiếp)
TTLKCK VN thông báo về ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ thường niên 2010 và trả cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt năm 2009 (07/04/2010)
Ngày 07/01/2010 TTLKCK Việt Nam đã ra thông báo số 56/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu để trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2009 bằng cổ phiếu của Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu (BTC). (Đọc tiếp)
VAFI đề xuất 51% cổ đông dự họp là đảm bảo tổ chức Đại hội cổ đông (30/03/2010)
Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa đưa ra đề xuất cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty qui định. (Đọc tiếp)
Thực hiện công bố thông tin trên Trang điện tử UBCKNN theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC (02/03/2010)
Kể từ ngày 1/3/2010, Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực, thay thế Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007. (Đọc tiếp)
Công bố thông tin của cổ đông nội bộ khi thực hiện giao dịch CP của công ty niêm yết (02/03/2010)
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra Công văn số 548/UBCK-TT gửi các công ty niêm yết về việc công bố thông tin (CBTT) của cổ đông nội bộ khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của CtyNY (Đọc tiếp)
BTC gửi thông báo chấp thuận cho VSD ... (09/02/2010)
Ngày 04/02/2010 BTC đã gửi thông báo chấp thuận việc sở hữu CK hợp pháp và phân bổ cổ tức 10% bằng CP năm 2009 cho TTLK Chứng khoán Việt Nam (VSD). (Đọc tiếp)
Công ty BTC thành lập ban Thị trường và Kinh doanh Tài chính (29/01/2010)
Ngày 29/11/2009 HĐQT đã ký quyết định số 115/QĐ-BTC-HĐQT về việc thành lập ban Thị trường và Kinh doanh Tài chính hoạt động trực thuộc công ty. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2009. (Đọc tiếp)