Công bố thông tin của cổ đông nội bộ khi thực hiện giao dịch CP của công ty niêm yết (02/03/2010)
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra Công văn số 548/UBCK-TT gửi các công ty niêm yết về việc công bố thông tin (CBTT) của cổ đông nội bộ khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của CtyNY (Đọc tiếp)
BTC gửi thông báo chấp thuận cho VSD ... (09/02/2010)
Ngày 04/02/2010 BTC đã gửi thông báo chấp thuận việc sở hữu CK hợp pháp và phân bổ cổ tức 10% bằng CP năm 2009 cho TTLK Chứng khoán Việt Nam (VSD). (Đọc tiếp)
Công ty BTC thành lập ban Thị trường và Kinh doanh Tài chính (29/01/2010)
Ngày 29/11/2009 HĐQT đã ký quyết định số 115/QĐ-BTC-HĐQT về việc thành lập ban Thị trường và Kinh doanh Tài chính hoạt động trực thuộc công ty. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2009. (Đọc tiếp)
HĐQT công ty BTC đã ký quyết định ban hành Công bố thông tin trên TTCK (08/02/2010)
Ngày 20/01/2010 Chủ tịch HĐQT công ty BTC đã ký quyết định số: 06/QĐ-HĐQT về việc ban hành Quy chế công bố thông tin trên TTCK của Công ty BTC. (Đọc tiếp)