BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012
Danh sách cổ đông nội bộ năm 2012: (Download tại đây)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012: (Download tại đây)
Công ty BTC ban hành quy chế quản trị công ty (23/02/2010)
Ngày 09/02/2010 HĐQT Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu đã họp và ký quyết định số: 14/QĐ-HĐQT về việc ban hành quy chế quản trị công ty (Đọc tiếp)