Singapore Cement - 2014
- Đối tác: IBAU HAMBURG – Germany (Đức)
- Khối lượng: 57,644.0 kg
TPI Thailand - 2014
- Đối tác: Beumer Maschinenfabrick GmbH & Co. KG (Đức)
- Khối lượng: 7462 bộ
Công trình xi măng TEMA - Ghana
- Đối tác: Haver & Boecker OHG – Đức
- Khối lượng: 126 tấn.
Công trình xi măng SINOMA  -  DANGOTE
- Đối tác: Haver & Boecker OHG – Đức
- Khối lượng: 30 tấn
Công trình RAFFLE - SINGAPORE
- Đối tác: IBAU HAMBURG – Germany (Đức)
- Khối lượng: 135 tấn
CÔNG TRÌNH ATLANTICO
- Đối tác: Haver & Boecker OHG – Đức
- Khối lượng: 20 tấn
Công trình MAROS CLINKER - LOESCHE
- Đối tác: Loesche GmbH – Đức
- Khối lượng: 270 tấn
Công trình BĂNG TẢI - CARGOTEC - MALAYSIA
- Đối tác: Beumer Maschinenfabrick GmbH & Co. KG – Đức
- Khối lượng: 62 tấn