Singapore Cement - 2014
- Đối tác: IBAU HAMBURG – Germany (Đức)
- Khối lượng: 57,644.0 kg
TPI Thailand - 2014
- Đối tác: Beumer Maschinenfabrick GmbH & Co. KG (Đức)
- Khối lượng: 7462 bộ
Công trình xi măng TEMA - Ghana
- Đối tác: Haver & Boecker OHG – Đức
- Khối lượng: 126 tấn.
Công trình xi măng SINOMA  -  DANGOTE
- Đối tác: Haver & Boecker OHG – Đức
- Khối lượng: 30 tấn
Công trình Vale - Malaysia
- Đối tác: Beumer Maschinenfabrick GmbH & Co. KG – Đức
- Khối lượng: 11,448 bộ Giá đỡ con lăn Idler Stands (approx. 860 tấn)
Công trình Holcim - Singapore
- Đối tác: IBAU HAMBURG – Germany (Đức)
- Khối lượng: 118 tấn
Công trình Dzata - Ghana
- Đối tác: Haver & Boecker OHG – Đức.
- Khối lượng: 868 tấn
Công trình xi măng INDOCEMENT – Indonesia
- Đối tác: Haver & Boecker OHG – Đức
- Khối lượng: 3 PAKAGES P6, P8 & P11 khoảng 90 tấn