Chứng chỉ - Chứng nhận - Thành tích

Certificate of Approval
Certificate of Approval


Quanlity Certificate
Quanlity Certificate


Thư cảm ơn của Nhà máy xi măng Nghi Sơn
Thư cảm ơn của Nhà máy xi măng Nghi Sơn


Giấy chứng nhận của Giám đốc ban quản lý dự án 414
Giấy chứng nhận của Giám đốc ban quản lý dự án 414


Giấy chứng nhận của Giám đốc thủy điện Thác Mơ
Giấy chứng nhận của Giám đốc thủy điện Thác Mơ


Giấy chứng nhận của Giám đốc Nhà máy thủy điện Trị An
Giấy chứng nhận của Giám đốc Nhà máy thủy điện Trị An