Dự kiến áp dụng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Khi đăng ký, mỗi DN sẽ được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số Doanh nghiệp.

Theo Dự thảo Nghị định về đăng ký doanh nghiệp (DN) đã được các thành viên Chính phủ thông qua, Giấy chứng nhận đăng ký DN sẽ thay thế giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện tại.

Giấy chứng nhận đăng ký DN đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế của DN. Mẫu giấy đề nghị đăng ký DN và mẫu Giấy chứng nhận đăng ký DN do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Khi đăng ký, mỗi DN sẽ được cấp một mã số duy nhất (gọi là mã số DN). Mã số này đồng thời cũng là mã số đăng ký kinh doanh và mã số thuế của DN. Mã số DN tồn tại trong suốt quá trình tồn tại, hoạt động của DN đó và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác.

Những DN đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trước khi Nghị định này có hiệu lực không bị buộc phải thực hiện thủ tục đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký DN. DN sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký DN.