Bình Triệu tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông 2014

Vào ngày 22/04/2014, Sáng 22/04, BTC đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 để tổng kết các thành quả đạt được trong năm 2013. So với chỉ tiêu đề ra tại DHĐCĐ 2013 với doanh thu 70 tỷ, BTC đã vượt mức chỉ tiêu với doanh thu tổng kết là 106 tỷ, tỉ lệ vượt 150% và cổ tức đạt chỉ tiêu 25%.

Đồng thời tại đại hội, BTC thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014. Cụ thể, doanh thu dự kiến ở mức 50.4 tỷ đồng, cổ tức dự kiến giảm từ 25% năm 2013 xuống còn 15% năm 2014.

Đại hội thống nhất bầu ông Nguyễn Thanh Tâm vào làm Thành viên HĐQT BTC nhiệm kỳ 2013-2018 thay thế cho ông Đinh Văn Vân, người đại diện cho vốn góp của Tổng Công ty Thủy lợi số 4 đã có đơn từ nhiệm.

Chương trình Đại hội đồng cổ đông 2014


      Ông Đinh Văn Thiệu tuyên bố khai mạc Đại Hội Đồng Cổ Đông 2014


     Hội Đồng Quản Trị của Công ty CP cơ khí xây dựng Bình Triệu. Từ trái qua: Ông Đinh Văn Vân, Ông Phan Văn Trọng, Ông Nguyễn Thanh Hảo, Ông Trần Quang Vinh, Ông Đồng Sĩ Trung


    Ông Nguyễn Thanh Hảo, Chủ tịch HDQT công ty Bình Triệu báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và định hướng hoạt động của công ty năm 2014


    Ông Phan Văn Trọng, Tổng giám đốc công ty Bình Triệu đang báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2013 và kế hoạch cho năm 2014


    Ông Đào Văn Tuấn, trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm soát 2013 và tóm tắt kiểm toán báo cáo tài chính 2013.

Một số hình ảnh trong phiên họp ĐHĐCĐ BTC 2014    Thư kí của ĐHĐCĐ BTC 2014: Ông Trương Tấn Phương và Ông Trần Thiện Công 


    Ông Nguyễn Thanh Hảo đang bỏ phiếu bầu chọn thành viên bổ sung cho HĐQT 
 

    Các cổ đông đang biểu quyết thông qua các tờ trình ĐHĐCĐ 2014
 

    Đại diện nhóm cổ đông Công Ty CP Xây dựng Hàn Quốc -
Việt Nam, Ông Chun Young Chul đang phát biểu ý kiến đóng góp cho ĐHĐCĐ