Công trình Holcim - Singapore

Chủ đầu tư: Tập đoàn xi măng Holcim
Đối tác: IBAU HAMBURG – Germany (Đức)
Khối lượng: 118 tấn
Nội dung công việc: Cung cấp vật tư, chế tạo, phun bi, xử lý bề mặt, giao hàng xuất khẩu DDP thiết bị Silo xi măng 50.000 tấn.
Thời gian hoàn thành: từ năm 2012 đến năm 2013
Địa điểm: Singapore