Công ty BTC ban hành quy chế quản trị công ty (23/02/2010)

Ngày 09/02/2010 HĐQT Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu đã họp và ký quyết định số: 14/QĐ-HĐQT về việc ban hành quy chế quản trị công ty

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

file đính kèm