Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Xem nội dung chi tiết -> download tại đây