Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2017

1) Báo cáo hoạt động của HĐQT - 2017
- Xem nội dung chi tiết -> download tại đây

2) Chương trình đại hội đồng cổ động thường niên 2017
- Xem nội dung chi tiết -> download tại đây

3) Giấy đăng ký tham dự / ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ động thường niên 2017
- Xem nội dung chi tiết -> download tại đây

4) Thư mời
- Xem nội dung chi tiết -> download tại đây

5) Tờ trình số 1 đại hội đồng cổ động thường niên 2017
- Xem nội dung chi tiết -> download tại đây

6) Tờ trình số 2 đại hội đồng cổ động thường niên 2017
- Xem nội dung chi tiết -> download tại đây

7) Tờ trình số 3 đại hội đồng cổ động thường niên 2017
- Xem nội dung chi tiết -> download tại đây

8) Tờ trình số 4 đại hội đồng cổ động thường niên 2017
- Xem nội dung chi tiết -> download tại đây

9) Tờ trình số 5 đại hội đồng cổ động thường niên 2017
- Xem nội dung chi tiết -> download tại đây

10) Tờ trình số 6 đại hội đồng cổ động thường niên 2017
- Xem nội dung chi tiết -> download tại đây

11) Tờ trình số 7 đại hội đồng cổ động thường niên 2017
- Xem nội dung chi tiết -> download tại đây

12) Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2017 số 02/NQ-ĐHCĐ-2017
- Xem nội dung chi tiết -> download tại đây

13) Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2017 số 02/NQ-ĐHCĐ-2017
- Xem nội dung chi tiết -> download tại đây

14) Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2017 số 02/NQ-ĐHCĐ-2017
- Xem nội dung chi tiết -> download tại đây

15) Biên bản đại hội cổ đông thương niên 2017
- Xem nội dung chi tiết -> download tại đây