Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Thực Hiện Quyền Tham Dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2017