Nghị quyết HĐQT số 02/BTC/NQ-HĐQT ngày 09/01/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016