Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012. Vui lòng xem tại tập tin đính kèm: tại đây.