Quyết Định về việc phê duyệt và công bố Danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2013
BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4603/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ DANH SÁCH “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 7312/QĐ-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín;

Căn cứ Công văn số 9038/BCT-XNK ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2013;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và công bố danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2013 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng và Giám đốc doanh nghiệp có tên trong danh sách ban hành kèm theo Quyết định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu: VT, XNK(5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH "DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN" NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4603/QĐ-BCT ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Ghi chú:

- Danh sách gồm 370 doanh nghiệp

(tương đương 388 lượt doanh nghiệp theo 22 ngành hàng)

- Danh sách ngành hàng xếp theo thứ tự từ A đến Z

TT

Tên Doanh nghiệp

Cơ quan, tổ chức xét chọn

 

 

CÀ PHÊ (gồm 26 lượt doanh nghiệp)

 

1

Công ty CP Tập đoàn Intimex

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

 

2

Tổng Công ty Tín Nghĩa

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

 

3

Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

 

4

Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

 

5

Công ty CP Intimex Mỹ Phước

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

 

6

Công ty TNHH Anh Minh

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

 

7

Công ty CP Xuất nhập khẩu Cà phê Intimex Nha Trang

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

 

8

Công ty CP Intimex Bình Dương

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

 

9

Công ty TNHH ĐTK

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

 

10

Công ty TNHH Dakman Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

 

11

Công ty TNHH Neumann Gruppe Việt Nam

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

 

12

Công ty CP Intimex Đắk Nông

Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

 

13

Công ty CP Phúc Sinh

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

 

14

Công ty TNHH Tân Thạnh An

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

 

15

Công ty TNHH Cà phê Vĩnh An

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

 

16

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

 

17

Công ty TNHH Cà phê Hà Lan Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

 

18

Công ty TNHH SW Commodities Việt Nam

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

 

19

Công ty CP Cà phê Petec

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

 

20

Công ty TNHH Minh Huy

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

 

21

Tổng Công ty Cà phê Việt Nam

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

 

22

Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Phước An

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

 

23

Công ty CP Xuất nhập khẩu Sản xuất Gia công và Bao bì

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

 

24

Công ty CP Dịch vụ Phú Nhuận

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

 

25

Công ty TNHH Trung Hiếu

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

 

26

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội

Sở Công Thương thành phố Hà Nội

 

 

CAO SU (gồm 34 lượt doanh nghiệp)

1

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Bình Phước

Hiệp hội Cao su Việt Nam

 

2

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Hiệp hội Cao su Việt Nam

 

3

Công ty CP Cao su Việt Phú Thịnh

Hiệp hội Cao su Việt Nam

 

4

Công ty TNHH Sản xuất Cao su Liên Anh

Hiệp hội Cao su Việt Nam

 

5

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoa Sen Vàng

Hiệp hội Cao su Việt Nam

 

6

Công ty TNHH Thương mại Hoàng Dũng

Hiệp hội Cao su Việt Nam

 

7

Công ty TNHH Một Thành viên Cao su Dầu Tiếng

Hiệp hội Cao su Việt Nam

 

8

Công ty TNHH Một Thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

Hiệp hội Cao su Việt Nam

 

9

Công ty TNHH Thương mại Hòa Thuận

Hiệp hội Cao su Việt Nam

 

10

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vĩnh Hoàng

Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình

 

11

Công ty CP Cao su Phước Hòa

Hiệp hội Cao su Việt Nam

 

12

Công ty TNHH Một Thành viên Cao su Phú Riềng

Hiệp hội Cao su Việt Nam

 

13

Công ty TNHH R1 International (Việt Nam)

Hiệp hội Cao su Việt Nam

 

14

Công ty TNHH Một thành viên Cao su Thống Nhất

Hiệp hội Cao su Việt Nam

 

15

Công ty CP Công nghiệp Cao su miền Nam

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

16

Công ty TNHH Cao su Đông Nam Á

Hiệp hội Cao su Việt Nam

 

17

Công ty TNHH Một Thành viên Huy và Anh em

Hiệp hội Cao su Việt Nam

 

18

Công ty TNHH Một thành viên Cao su Chư Păh

Hiệp hội Cao su Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

 

19

Công ty TNHH Một thành viên Cao su Chư Sê

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

 

20

Công ty CP Cao su Đồng Phú

Hiệp hội Cao su Việt Nam

 

21

Công ty TNHH Một Thành viên Cao su Bình Long

Hiệp hội Cao su Việt Nam

 

22

Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Tấn Thành

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

23

Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex

Hiệp hội Cao su Việt Nam

 

24

Công ty CP Cao su Đà Nẵng

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

 

25

Công ty CP Cao su Hòa Bình

Hiệp hội Cao su Việt Nam

 

26

Công ty TNHH Một thành viên Cao su Tân Biên

Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

 

27

Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Petec - Công ty Cổ phần

Hiệp hội Cao su Việt Nam

 

28

Công ty TNHH Một Thành viên Cao su Bà Rịa

Hiệp hội Cao su Việt Nam

 

29

Công ty TNHH Một Thành viên Cao su Lộc Ninh

Hiệp hội Cao su Việt Nam

 

30

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vu Lưu Gia

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

31

Công ty CP Cao su Tây Ninh

Hiệp hội Cao su Việt Nam

 

32

Công ty CP Công nghiệp và Xuấtnhập khẩu Cao su

Hiệp hội Cao su Việt Nam

 

33

Công ty TNHH Một thành viên Cao su Bình Thuận

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

 

34

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nam Cường

Hiệp hội Cao su Việt Nam

 

 

CHÈ CÁC LOẠI (gồm 13 lượt doanh nghiệp)

 

1

Công ty TNHH Thế hệ mới Vĩnh Phúc

Hiệp hội Chè Việt Nam

 

2

Công ty TNHH Chế biến trà Trân Nam Việt

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

 

3

Công ty TNHH Phong Giang

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

 

4

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tưPhát triển Chè Nghệ An

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

 

5

Công ty CP Chè Lâm Đồng

Hiệp hội Chè Việt Nam

 

6

Công ty CP Trà Nam Việt Nam

Hiệp hội Chè Việt Nam

 

7

Công ty Cổ phần Chè Tân Trào

Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

 

8

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương mại Tôn Vinh

Sở Công Thương thành phố Hà Nội

 

9

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Sơn

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

10

Công ty TNHH TFB Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

 

11

Công ty TNHH Thương mại Hùng Cường

Sở Công Thương tỉnh Hà Giang

 

12

Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu trà - cà phê Hồng Đức

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

 

13

Công ty CP Trà Than Uyên

Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

 

 

DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN (gồm 4 Iượt doanh nghiệp)

 

1

Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

 

2

Công ty CP Cáp điện và hệ thống LS - Vina

Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật điện Việt Nam

 

3

Công ty CP Địa ốc - Cáp điện Thịnh Phát

Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật điện Việt Nam

 

4

Công ty CP Thiết bị điện Sài Gòn

Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật điện Việt Nam

 

 

DỆT MAY (gồm 33 lượt doanh nghiệp)

 

1

Tổng Công ty CP May Việt Tiến

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

 

2

Công ty TNHH Hansae TN

Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

 

3

Công ty CP Dệt 10/10

Sở Công Thương thành phố Hà Nội

 

4

Công ty CP Quốc tế Phong Phú

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

5

Công ty CP May Bắc Giang

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang

 

6

Công ty CP May Sông Hồng Nam Định

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

 

7

Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

8

Công ty CP May Sài Gòn 3

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

9

Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

 

10

Công ty CP Tiên Hưng

Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên

 

11

Công ty CP May và Dịch vụ Hung Long

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

 

12

Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG

Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

 

13

Công ty CP May Tiền Tiến

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

 

14

Công ty TNHH TAV

Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

 

15

Công ty CP Đồng Tiến

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

 

16

Công ty CP May Bình Thuận - Nhà Bè

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

 

17

Công ty CP May Xuất khẩu Hà Bắc

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang

 

18

Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

 

19

Công ty CP Dệt Đông Quang

Sở Công Thương tỉnh Long An

 

20

Công ty TNHH Một thành viên May mặc Bình Dương

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

 

21

Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty 28

Bộ Quốc phòng

 

22

Công ty CP Dệt may 29/3

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

 

23

Công ty CP May Đáp Cầu

Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

 

24

Công ty CP May Hữu Nghị

Bộ Công Thương

 

25

Công ty CP Sợi Phú Bài

Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

 

26

Công ty CP Dệt may Sơn Nam

Sở Công Thương tỉnh Nam Định

 

27

Công ty CP Bitexco Nam Long

Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

 

28

Công ty CP Dệt Gia dụng Phong Phú

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

29

Công ty TNHH May Phú Long

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

 

30

Công ty CP Dệt may Nha Trang

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

 

31

Công ty CP Sao Mai

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

 

32

Công ty CP An Hưng

Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

 

33

Công ty TNHH Kwong Lung Meko

Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

 

 

DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ (gồm 7 lượt doanh nghiệp)

 

1

Công ty TNHH Liên doanh STADA Việt Nam

Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

 

2

Công ty CP Hóa dược phẩm Mekophar

Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

 

3

Công ty CP Dược Danapha

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

 

4

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

 

5

Công ty Dược Trang thiết bị Y tế Bình Định

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

 

6

Công ty CP Dược Hậu Giang

Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

 

7

Công ty CP Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco

Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

 

 

ĐIỆN THOẠI CÁC LOẠI VÀ LINH KIỆN (gồm 1 lượt doanh nghiệp)

 

1

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

 

 

GẠO (gồm 54 Iượt doanh nghiệp)

 

1

Tổng Công ty Lương thực miền Nam

Hiệp hội Lương thực Việt Nam

 

2

Tổng Công ty Lương thực miền Bắc

Hiệp hội Lương thực Việt Nam

 

3

Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phan Minh

Hiệp hội Lương thực Việt Nam

 

4

Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Thương mại Kiên Giang

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

 

5

Công ty Lương thực Long An

Hiệp hội Lương thực Việt Nam

 

6

Công ty CP Kinh doanh Nông sản Kiên Giang

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

 

7

Công ty CP Hiệp Lợi

Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

 

8

Công ty CP Tập đoàn Intimex

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

 

9

Công ty CP Nông lâm sản Kiên Giang

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

 

10

Công ty CP Xuất nhập khẩu Vĩnh Long

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

 

11

Công ty CP Sản xuất Dịch vụ Xuấtnhập khẩu Hà Nội

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

12

Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

S Công Thương tỉnh An Giang

 

13

Công ty CP Quốc tế Gia

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

Hiệp hội Lương thực Việt Nam

 

14

Công ty Lương thực Tiền Giang

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

 

15

Công ty TNHH Trung An

Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

 

16

Công ty Lương thực Vĩnh Long

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

 

17

Công ty CP Gentraco

Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

 

18

Công ty Lương thực Sông Hậu

Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

 

19

Công ty CP Tân Đồng Tiến

Sở Công Thương tỉnh Long An

 

20

Công ty CP DOCIMEXCO

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

 

21

Công ty CP Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim

Bộ Công Thương

 

22

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thuận Minh

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

Hiệp hội Lương thực Việt Nam

 

23

Công ty TNHH Thương mại Kiên An Phú

Hiệp hội Lương thực Việt Nam

 

24

Công ty CP Đầu tư Vinh Phát

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

25

Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang

Sở Công Thương tỉnh An Giang

 

26

Công ty TNHH Tân Thạnh An

Hiệp hội Lương thực Việt Nam

 

27

Công ty TNHH Lương thực Thuận Phát Kiên Giang

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

 

28

Công ty CP Du lịch An Giang

Sở Công Thương tỉnh An Giang

 

29

Công ty CP Lương thực Bình Định

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

 

30

Công ty TNHH Thịnh Phát

Sở Công Thương tỉnh Long An

 

31

Công ty TNHH Việt Hưng

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

 

32

Hợp tác xã Thành Lợi

Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

 

33

Công ty CP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long

Hiệp hội Lương thực Việt Nam

 

34

Công ty Lương thực Đồng Tháp

Hiệp hội Lương thực Việt Nam

 

35

Công ty CP Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam

S Công Thương tỉnh Quảng Nam

 

36

Công ty CP Chế biến và Kinh doanh Lương thực Việt Thành

Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

 

37

Công ty CP Mê Kông

Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

 

38

Công ty TNHH Khiêm Thanh

S Công Thương tỉnh An Giang

 

39

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Kiên Giang

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

 

40

Công ty TNHH Thương mại Đầu tưTín Thương

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

41

Công ty CP Xây lắp - Cơ khí và Lương thực thực phẩm

Hiệp hội Lương thực Việt Nam

 

42

Công ty Lương thực Sóc Trăng

Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

 

43

Công ty Lương thực Bến Tre

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

 

44

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quang Trung

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

 

45

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thịnh Phú An Giang

S Công Thương tỉnh An Giang

 

46

Công ty CP Hiệp Thanh

Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

 

47

Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Cờ Đỏ

Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

 

48

Công ty TNHH Lương thực - Thủy sản Xuất nhập khẩu Tân Vương

Sở Công Thương tnh An Giang

 

49

Công ty CP Thương mại Hồng Trang

Sở Công Thương tnh Vĩnh Long

 

50

Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu

Bộ Quốc phòng

 

51

Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

Hiệp hội Lương thực Việt Nam

 

52

Công ty TNHH Lương thực Thực phẩm Long An

Sở Công Thương tỉnh Long An

 

53

Công ty CP Hưng Lâm

Sở Công Thương tỉnh An Giang

 

54

Doanh nghiệp tư nhân Công Thành Út Hạnh

Sở Công Thương tỉnh Long An

 

 

HẠT ĐIỀU (gồm 16 lượt doanh nghiệp)

 

1

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội

Sở Công Thương thành phố Hà Nội

 

2

Công ty TNHH Thảo Nguyên

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

3

Công ty TNHH Phú Thủy

Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận

 

4

Công ty TNHH Hoàng SơI

Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

 

5

Công ty CP Sản xuất Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hà Nội

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

6

Công ty TNHH Chế biến Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Tân An

Hiệp hội Điều Việt Nam

 

7

Công ty TNHH Minh Huy

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

 

8

Công ty CP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An

Hiệp hội Điều Việt Nam

 

9

Công ty CP Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận

Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận

 

10

Công ty TNHH Cao Phát

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

11

Công ty CP Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội

Hiệp hội Điều Việt Nam

 

12

Công ty TNHH Tân Hòa

Hiệp hội Điều Việt Nam

 

13

Công ty CP Sản xuất Thương mại Huỳnh Minh

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

14

Công ty TNHH Thực phẩm Dân Ôn

Hiệp hội Điều Việt Nam

 

15

Công ty TNHH Chế biến điều Xuấtkhẩu Lâm Đồng

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

 

16

Công ty CP Vật liệu Xây dựng Thái Hà

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

 

 

HẠT TIÊU (gồm 18 lượt doanh nghiệp)

 

1

Công ty CP Phúc Sinh

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

 

2

Công ty CP Tập đoàn Intimex

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

 

3

Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

 

4

Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

 

5

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội

Sở Công Thương thành phố Hà Nội

 

6

Công ty TNHH Hương Gia vị Sơn Hà

Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

 

7

Công ty TNHH Gia vị Liên Hiệp

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

 

8

Công ty CP Sản xuất Dịch vụ Xuấtnhập khẩu Hà Nội

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

9

Công ty CP Dịch vụ Phú Nhuận

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

 

10

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Xuất nhập khẩu Phúc Lợi

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

 

11

Công ty CP Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Trân Châu

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

 

12

Công ty TNHH Sản xuất và Chế biến nông sản xuất khẩu Việt Cà phê

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

13

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Nhật Quang

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

 

14

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Trà và Cà phê Đông Dương

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

 

15

Công ty TNHH ĐTK

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

 

16

Công ty TNHH KSS Việt Nam

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

 

17

Công ty CP Vật liệu Xây dựng Thái Hà

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

 

18

Công ty CP Cà phê Petec

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

 

 

MÁY VI TÍNH, SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ & LINH KIỆN (gồm 5 lượt doanh nghiệp)

 

1

Công ty TNHH Brother Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

 

2

Công ty TNHH Funing Precision Component

Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

 

3

Công ty TNHH Điện tử Foster (Đà Nẵng)

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

 

4

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

 

5

Công ty CP Bóng đèn Điện quang

Bộ Công Thương

 

 

RAU, CỦ, QUẢ VÀ SẢN PHẨM TỪ RAU, CỦ, QUẢ (gồm 22 lượt doanh nghiệp)

 

1

Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm và Đầu tư Fococev

Bộ Công Thương

 

2

Công ty CP Nông sản Thực phẩmQuảng Ngãi

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

 

3

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Công nghiệp Vận tải Hùng Duy

Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

 

4

Công ty TNHH Chế biến và Xuất nhập khẩu nông sản Nghệ An

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

 

5

Công ty Cổ phần Trà Bắc

Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

 

6

Công ty CP Thương mại Bắc Hồng Lam

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

 

7

Công ty CP Rau quả Thực phẩm An Giang

Sở Công Thương tỉnh An Giang

 

8

Công ty TNHH An Tuấn

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh

 

9

Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải - Cofidec

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

10

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Rồng Đỏ

Hiệp hội Rau quả Việt Nam

 

11

Công ty CP Xuất nhập khẩu rau quả

Hiệp hội Rau quả Việt Nam

 

12

Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Nấm Xuất khẩu Tư Thao Sóc Trăng

Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

 

13

Doanh nghiệp tư nhân rau quả Bình Thuận

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

 

14

Công ty TNHH Thanh long Hoàng Hậu

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

 

15

Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới

Hiệp hội Rau quả Việt Nam

 

16

Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Tổng hợp Đông Á

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

 

17

Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Phương Giang

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

 

18

Công ty CP Lâm Nông sản Thựcphẩm Yên Bái

Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

 

19

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ánh Dương Sao

Hiệp hội Rau quả Việt Nam

 

20

Công ty CP Thực phẩm Xuất khẩuĐồng Giao

Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

 

21

Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Chế Biến chỉ xơ dừa 25/8

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

 

22

Công ty CP Vật liệu Xây dựng Thái Hà

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

 

 

SẢN PHẨM CƠ KHÍ (gồm 15 lượt doanh nghiệp)

 

1

Công ty TNHH Le Long Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Long An

 

2

Công ty TNHH VARD Vũng Tàu

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

3

Công ty CP Thép Pomina

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

 

4

Tổng Công ty Sông Thu

Bộ Quốc phòng

 

5

Công ty TNHH Thép Vina Kyoei

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

6

Công ty TNHH - Tng Công ty Sông Thu

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

 

7

Công ty TNHH Kim May Organ Việt Nam

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

8

Công ty TNHH Một thành viên Động cơ và Máy nông nghiệp miền Nam

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

 

9

Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

10

Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí Tây Ninh

Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

 

11

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Lê Trần

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

12

Công ty TNHH Kefico Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

 

13

Công ty Ô tô TOYOTA Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc

 

14

Công ty Sản xuất Phanh NISSIN Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc

 

15

Công ty CP Pin Ắc quy miền Nam

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

 

SẢN PHẨM GỖ (gồm 20 Iượt doanh nghiệp)

 

1

Công ty TNHH Thanh Thành Đạt

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

 

2

Công ty CP Công nghệ Gỗ Đại Thành

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

 

3

Công ty TNHH Phát Triển

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

 

4

Công ty TNHH Mori Shige

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

 

5

Công ty TNHH Một thành viên Hào Hưng Quảng Ngãi

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

 

6

Công ty CP Kỹ nghệ Gỗ Tiến Đạt

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

 

7

Công ty TNHH Shaiyo AA Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

 

8

Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

 

9

Công ty CP Hưng Vượng

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

 

10

Công ty CP Chế biến Lâm sản Xuất khẩu PISICO Huế

Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

11

Công ty CP Lâm sản Nam Định

Sở Công Thương tỉnh Nam Định

 

12

Công ty CP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

13

Công ty CP Lâm sản PISICO Quảng Nam

Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

 

14

Công ty Liên doanh TNHH trồng và chế biến cây nguyên liệu giấy xuất khẩu Cát Phú

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

 

15

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Đầu tư Tam Minh

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

 

16

Công ty CP Phú Tài

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

 

17

Công ty TNHH Minh Phát 2

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

 

18

Công ty Liên doanh trồng và chế biến cây nguyên liệu giấy xuất khẩu

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

 

19

Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

20

Công ty CP Cẩm Hà

Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

 

SẢN PHẨM NHỰA (gồm 19 lượt doanh nghiệp)

 

1

Công ty TNHH RKW Lotus

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

2

Liên doanh Nhựa Sunway Mario

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

3

Công ty TNHH Minh Hưng Tiền Giang

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

 

4

Công ty TNHH Kaps Tex Vina

Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

 

5

Công ty CP Nhựa 04

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

 

6

Công ty CP Nhựa Châu Âu

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

 

7

Công ty TNHH Hợp Thành

Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

 

8

Công ty CP Nhựa Mekong

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

 

9

Công ty CP Hóa chất Nhựa Đà Nẵng

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

 

10

Công ty TNHH JM Plastics Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

 

11

Công ty TNHH Thương mại Kim Đức

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

12

Công ty CP Sản xuất Nhựa Duy Tân

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

 

13

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

 

14

Công ty TNHH Sản xuất lưới xuấtkhẩu Đà Nẵng

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

 

15

Công ty TNHH Một thành viên 76

Bộ Quốc phòng

 

16

Công ty CP Bao bì Tín Thành

Sở Công Thương tỉnh Long An

 

17

Công ty TNHH Bao bì Nhựa Tân Đạt Việt

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

18

Công ty CP Nhựa Rạng Đông

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

 

19

Công ty CP Diệu Thương

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

 

 

SẢN PHẨM THỊT (gồm 2 lượt doanh nghiệp)

 

1

Công ty TNHH Thắng Lợi

Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

 

2

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thực phẩm Thái Bình

Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

 

 

TÚI XÁCH, VÍ, VALI, MŨ VÀ Ô DÙ (gồm 1 lượt doanh nghiệp)

 

1

Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam TG

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

 

 

THỦ CÔNG MỸ NGHỆ (gồm 9 lượt doanh nghiệp)

 

1

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội

Sở Công Thương thành phố Hà Nội

 

2

Xí nghiệp Mây tre Ngọc Sơn

Sở Công Thương thành phố Hà Nội

 

3

Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Vĩnh Long

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

 

4

Công ty TNHH Gốm sứ Minh Phát

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

 

5

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Khuê

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

 

6

Công ty TNHH Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Duy Thành

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

 

7

Công ty CP Najimex

Sở Công Thương tỉnh Nam Định

 

8

Công ty CP Chế biến Lâm Thủy sản Khánh Hòa

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

 

9

Hợp tác xã Quang Minh

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

 

 

THỦY SẢN (gồm 73 lượt doanh nghiệp)

 

1

Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

 

2

Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng

Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng;

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

 

3

Công ty TNHH Kinh doanh Chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Quốc Việt

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

 

4

Công ty CP Thủy sản Minh Phú - Hậu Giang

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang

 

5

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang

Sở Công Thương tỉnh An Giang

 

6

Công ty CP Thực phẩm Sao Ta

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

 

7

Công ty CP Chế biến và Dịch vụ Thủy sản Cà Mau

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

 

8

Công ty CP Vĩnh Hoàn

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

 

9

Công ty CP Nam Việt

Sở Công Thương tỉnh An Giang

 

10

Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

 

11

Công ty CP Hùng Vương

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

 

12

Công ty CP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Âu Vững

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

 

13

Công ty CP Foodtech

Sở Công Thương tỉnh Long An

 

14

Công ty CP Hải Việt

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

 

15

Công ty CP Nha Trang Seafood - F17

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

 

16

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia (IDI)

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

 

17

Công ty CP Thủy sản Sạch Việt Nam

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

 

18

Công ty TNHH Hải Vương

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

 

19

Công ty CP Thủy sản Minh Hải

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu

 

20

Công ty TNHH Đại Thành

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

 

21

Công ty CP Thực phẩm Xuất khẩu Trung Sơn Hưng Yên

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

 

22

Công ty TNHH Thủy sản Hải Long Nha Trang

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

 

23

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thuận An

S Công Thương tỉnh An Giang

 

24

Công ty CP Việt An

S Công Thương tỉnh An Giang

 

25

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cu Long An Giang

Sở Công Thương tỉnh An Giang

 

26

Công ty TNHH Highland Dragon

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

 

27

Công ty CP Thực phẩm Trung Sơn

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

28

Công ty TNHH Thịnh Hưng

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

 

29

Công ty CP Chế biến Thủy sản Út Xi

Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

 

30

Công ty CP Thủy sản Kiên Giang

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

 

31

Công ty CP Chế biến Thủy sản xuất nhập khẩu Kiên Cường

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam;

 

32

Công ty CP Thủy hải sản An Phú

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

 

33

Công ty CP Thủy sản Bình Định

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

 

34

Công ty TNHH Hải sản Việt Hải

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

 

35

Công ty CP Chế biến Thực phẩmNgọc Trí

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

 

36

Công ty CP Chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh

Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

 

37

Công ty TNHH Toàn Thắng

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

 

38

Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Quý

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

 

39

Công ty TNHH Tín Thịnh

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

 

40

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

 

41

Công ty TNHH Thực phẩm AMANDA Việt Nam

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

 

42

Công ty CP Thủy sản Vinh Quang

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

 

43

Công ty TNHH Một thành viên Chế biến thủy sản Hoàng Long

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

 

44

Công ty CP Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

 

45

Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Thủy hải sản Xuất nhập khẩu Thiên Phú

Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu

 

46

Công ty CP Chế biến Thủy sản xuất nhập khẩu Minh Cường

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

 

47

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

 

48

Công ty CP Chế biến Xuất nhập khẩu Thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

49

Công ty CP Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

50

Công ty TNHH Hải Nam

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam;

 

51

Công ty CP Thủy sản Mekong

Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

 

52

Công ty TNHH Thực phẩm Thủy sản Minh Bạch

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

 

53

Doanh nghiệp tư nhân Anh Long

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

 

54

Công ty CP Xuất nhập khẩu An Mỹ

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

 

55

Công ty CP Thủy sản Thông Thuận - Cam Ranh

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

 

56

Công ty CP Sài Gòn Food

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

 

57

Công ty CP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Đoàn

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

 

58

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Đông Á

Sở Công Thương tỉnh An Giang

 

59

Công ty CP Thủy sản Trường Giang

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

 

60

Công ty TNHH Mai Linh

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

61

Công ty TNHH Thông Thuận

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

 

62

Công ty CP Trang

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

 

63

Công ty TNHH Thực phẩm xuất khẩuHai Thanh

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

 

64

Công ty CP Thủy sản Ngọc Xuân

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

 

65

Công ty TNHH Huy Nam

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

 

66

Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải - Cofidec

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

67

Công ty TNHH Phú Quý

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

68

Công ty TNHH TRINITY Việt Nam

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

 

69

Công ty TNHH Một thành viên Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

 

70

Công ty CP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Hòa Trung

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

 

71

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Tứ Hải

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

72

Công ty CP Thực phẩm đóng hộp Kiên Giang

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

 

73

Công ty TNHH Chế biến phụ phẩmthủy sản Xuri Việt Trung

Sở Công Thương tnh Nghệ An

 

 

THỦY TINH VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ THỦY TINH (gồm 1 lượt doanh nghiệp)

 

1

Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera

Bộ Xây dựng

 

 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG (gồm 9 lượt doanh nghiệp)

 

1

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen

Hiệp hội Thép Việt Nam

 

2

Công ty CP Tôn Đông Á

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

 

3

Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch

Bộ Xây dựng

 

4

Công ty CP Xi măng Hạ Long

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh

 

5

Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1

Bộ Xây dựng

 

6

Công ty CP Kỹ Thương Thiên Hoàng

Hiệp hội Gốm sứ Xây dựng Việt Nam

 

7

Công ty CP Phú Tài

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

 

8

Công ty CP Viglacera Hạ Long

Bộ Xây dựng

 

9

Công ty CP Vật liệu Xây dựng SECOIN

Hiệp hội Gốm sứ Xây dựng Việt Nam

 

 

MẶT HÀNG KHÁC (gồm 6 lượt doanh nghiệp)

 

1

Công ty CP Sữa Việt Nam (Sữa và các sản phẩm từ sữa)

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

2

Tổng Công ty Khánh Việt (Thuốc lá điếu)

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

 

3

Công ty CP Ong mật Đắk Lắk (Mật ong)

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

 

4

Công ty CP Bột giặt LIX (Bột giặt)

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

5

Công ty TNHH Đại Hạnh Phúc (Dầu mỡ động thực vật)

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

 

6

Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên Bộ Công Thương (Dầu thực vật)

Bộ Công Thương